QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN (Trung tâm) định hướng phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, với định hướng xây dựng phát triển thành đơn vị dịch vụ tiên tiến và chiến lược của ĐHQGHN.

Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc là ưu tiên chiến lược trong suốt quá trình phát triển của Trung tâm.

Phát huy tổng hợp các nguồn lực cho phát triển hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ chất lượng công tác hỗ trợ đào tạo thực tập, thực địa, các chương trình thực tế cho học sinh sinh viên trong nước và quốc tế trong tương lai

Chú trọng phát triển và sử dụng tốt các nguồn lực tài chính, hiện đại hóa cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để nâng cao hiệu quả mọi hoạt động cho Trung tâm và ĐHQGHN

Phát triển toàn diện, bền vững và định hướng thành một đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có uy tín 

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Sứ mệnh

Xây dựng, phát triển và tổ chức khai thác các nguồn lực nhằm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ của Trung tâm mà ĐHQGHN giao. Định hướng trở thành đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiên tiến mang tính quốc tế cao.

Ưu tiên khai thác các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cho chất lượng đào tạo của các đơn vị trong ĐHQGHN.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị quản lý cơ sở vật chất dùng chung, hỗ trợ đào tạo có uy tín trong và ngoài ĐHQGHN, tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với cơ chế quản trị tiên tiến, hoạt động theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN

Khẩu hiệu hành động

Phát triển bền vững, sáng tạo không ngừng

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chung

Xây dựng Trung tâm thành trung tâm chủ lực về hỗ trợ đào tạo đại học, phát triển nguồn lực, dịch vụ và phát triển cơ sở vật chất dùng chung đảm bảo điều kiện phục vụ chất lượng đào tạo của các đơn vị trong ĐHQGHN, từng bước đạt chuẩn quốc tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ĐHQGHN và sự thịnh vượng phồn vinh của đất nước.

Mục tiêu cụ thể

Quản lý, khai thác và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung

Nâng cao công tác quản lý cơ sở vật chất nhằm đánh giá chính xác hiện trạng cơ sở vật chất hiện có để có các giải pháp nâng cấp, cải tạo hoặc thay mới nhằm đáp ứng cơ sở vật chất tốt nhất cho công tác điều hành giảng dạy, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN tại Hà Nội và Hòa Lạc. Khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có, phát triển mới các khu tiện ích tại các cơ sở mới của ĐHQGHN như Hòa Lạc trong tương lai nhằm gia tăng nguồn thu cho Trung tâm và ĐHQGHN

Đẩy nhanh tiến độ của dự án nâng cấp cơ sở vật chất tại cơ sở Ba Vì phục vụ công tác hỗ trợ đào tạo thực tập, thực địa, nghiên cứu khoa học cho cán bộ và học sinh, sinh viên của ĐHQGHN.

Nâng cấp, cải tạo và quy hoạch các cơ sở vật chất hiện có được ĐHQGHN giao quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu cho công tác điều hành, quản lý của ĐHQGHN

Phát triển và mở rộng hợp tác các đối tác tham gia hình thành một số khu nghiên cứu phát triển, phòng thí nghiệm công nghệ cao... và các khu cơ sở vật chất mới tại Hòa Lạc phù hợp với chiến lược kinh doanh dịch vụ của Trung tâm để tạo nguồn lực cho ĐHQGHN

Nâng cao chất lượng công tác an ninh, trật tự, cảnh quan môi trường, phòng chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực quản lý

Nâng cao chất lượng công tác an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực được giao quản lý trong mọi tình huống, không để diễn ra các hoạt động gây bạo loạn, biểu tình hoặc hình thành các điểm nóng; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa... được tổ chức tại khu vực quản lý tại Hà Nội, Ba Vì và các khu vực tại Hòa Lạc trong tương lai.

Tạo ra sự chuyển biến rõ nét về công tác trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Xây dựng đội ngũ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên

Xây dựng cơ sở Ba Vì thành trung tâm hỗ trợ thực hành, thực địa, thực tập đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của ĐHQGHN có đủ năng lực liên kết, tổ chức và phục vụ công tác thực hành, thực tập cho học sinh sinh viên của ĐHQGHN tại cơ sở Hà Nội và cơ sở mới tại Hòa Lạc.

Phối hợp tổ chức và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ và tiếp đón các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế; các đoàn tham quan du lịch trong và ngoài ĐHQGHN

Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Tổ chức các hình thức kinh doanh, dịch vụ tiên tiến cung cấp cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN

Tổ chức các chương trình thực tế, ngoại khóa thu hút nhiều học sinh, sinh viên trong và ngoài nước tham gia

Phối hợp tham gia các dự án phục vụ phát triển nguồn lực cho ĐHQGHN và Trung tâm tại dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Nâng cao vị thế và uy tín của đơn vị

Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ, học sinh, sinh viên ĐHQGHN. Trên cơ sở vật chất sẵn có huy động tối đa mọi nguồn lực và thương hiệu ĐHQGHN, phát triển và nâng cao các sản phẩm dịch vụ mới, không ngừng đáp ứng nhu cầu của cán bộ và học sinh, sinh viên trong và ngoài nước

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Trung tâm qua các phương tiện truyền thông


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: