Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 15 tháng 09 năm 2016, thực hiện kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 06 tháng 07 năm 2016 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chi bộ Trung tâm phát triển ĐHQGHN, Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đảng bộ Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Thông tin thư viện thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các Đảng bộ và Chi bộ. Hội nghị nhằm giúp các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm vững nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm bản thân trong việc phát triển đất nước trong thời đại hội nhập hóa toàn cầu.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày những vấn đề then chốt của Nghị quyết Trung ương khóa XII, trong đó tập trung vào các vấn đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa. Hội  nghị cùng nhìn nhận lại chặng đường 30 năm đổi mới. Từ những thành tựu cũng như những hạn chế, Đại hội rút ra nhiều bài học, mỗi bài học đều có những điểm mới để mỗi cơ sở Đảng, cá nhân Đảng viên nỗ lực hoàn thiện bản thân; đặc biệt đồng chí Ngô Văn Thạo nhấn mạnh đến bài học về mối quan hệ dân tộc - quốc tế - “Phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết”.

PGS - TS. Ngô Văn Thạo báo cáo những nội dung chính của Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ XII của Đảng

Hội nghị cũng đã nhấn mạnh Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII không chỉ xác định kinh tế là trung tâm mà bao gồm cả phát triển xã hội; không chỉ xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà cả xây dựng con người làm nền tảng tinh thần. Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường. Riêng về vấn đề này, đồng chí Ngô Văn Thạo nhấn mạnh: Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cần quán triệt thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phải coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học: yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Một số chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng được đồng chí báo cáo viên phổ biến tới toàn bộ các cán bộ Đảng viên tại Hội nghị.

Toàn cảnh buổi học Nghị Quyết

Trên cơ sở các nội dung được đồng chí Ngô Văn Thạo trình bày với mong muốn mỗi cơ sở Đảng, Tập thể, lãnh đạo, cá nhân sẽ nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của những vấn đề đã được văn kiện đại hội  XII chỉ rõ, từ đó tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; nội dung chính, cốt lõi trong các Nghị quyết để xây dựng đơn vị phát triển về số lượng và chất lượng trong thời đại toàn cầu hóa. Đặc biệt là: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chi bộ Trung tâm Phát triển ĐHQGHN nói riêng cũng như các các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN nói chung sẽ tập trung vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ một cách thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.  


1 bình luận
binh-luan

An

04/10/2016

Test

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
Tên *
Email *
Nhập nội dung *
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: