Chức năng

- Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung do ĐHQGHN giao quản lý; phát triển cơ sở vật chất, tài chính phục vụ một số hoạt động của ĐHQGHN và của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

- Đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan môi trường, phòng chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực dùng chung của ĐHQGHN tại số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), thực hành, thực tập, thực nghiệm cho học sinh, sinh viên (HSSV).

- Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

Nhiệm vụ

1. Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung do ĐHQGHN giao quản lý; phát triển cơ sở vật chất, tài chính phục vụ một số hoạt động của ĐHQGHN và của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

a. Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung trong khuôn viên của ĐHQGHN tại số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội và các cơ sở vật chất khác do Giám đốc ĐHQGHN giao;

b. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội; phối hợp, liên kết với các tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN khai thác hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất tại khu vực Ba Vì trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

c. Phát triển cơ sở vật chất mới; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất dùng chung của ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN giao;

d. Tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác để phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của ĐHQGHN theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN;

đ. Thực hiện các dự án phát triển tài chính, dự án đầu tư phát triển ĐHQGHN theo phương thức xã hội hóa (BOT, BT, PPP...)

2. Thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan và vệ sinh môi trường, phòng chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu quản lý và điều hành của ĐHQGHN trong khu vực dùng chung của ĐHQGHN tại số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Hỗ trợ công tác đào tạo, NCKH, thực hành, thực tập, thực nghiệm HSSV.

a. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN tổ chức công tác thực hành, thực tập, thực nghiệm cho HSSV của ĐHQGHN;

b. Phối hợp với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN xây dựng và triển khai chương trình, nội dung và kế hoạch thực tập ngoài trời cho HSSV của ĐHQGHN;

c. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hỗ trợ hoạt động đào tạo và NCKH nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội;

d. Phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn cho HSSV của ĐHQGHN về các kiến thức: tài nguyên, sinh thái và môi trường; kỹ năng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

đ. Phối hợp nghiên cứu xây dựng các mô hình thực nghiệm theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống thông tin về môi trường, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

4. Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

a. Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN;

b. Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; các hoạt động đào tạo, NCKH, thực địa của CCVC, HSSV trong và ngoài ĐHQGHN theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN;

d. Phối hợp, liên kết sản xuất và giới thiệu, cung cấp các sản phẩm từ các đề tài NCKH, dự án sản xuất thử theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: